Algemene voorwaarden

Kopen op afstand voor consumenten

Wij hanteren consumentvriendelijke algemene voorwaarden, wat wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en dat ze de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.

De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent – van de verkoper eisen:

- aflevering van wat ontbreekt;

- herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

- vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Identiteit van de verkoper

Handelsnaam Vsystem Pro
Vestigingsadres (klantenservice) Haskerlandstraat 2 5045HC Tilburg
Telefoonnummer +31(0)13 3699515
E-mailadres ws.contact@vsystempro.com
BTW-nummer NL001308571B92
KvK-nummer 18039173

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.

3. De aangeboden producten/diensten zijn zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn zoveel als mogelijk waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.

4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld dat er sprake is van elektronische- c.q. download producten.

5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs

1. Onze prijzen zijn inclusief btw en in principe exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Dergelijke bijkomende kosten worden tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.

2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, tenzij dat deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).

3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben (dit kan o.a. van toepassing zijn op maatwerk computersystemen en laptops, waarvan de componentenprijzen zijn gerelateerd aan de US Dollar en die als gevolg van dagelijkse koersverschuiving tussen US Dollar en Euro kunnen fluctueren). Bij het aanbod wordt in zo'n geval aangemerkt dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen worden herzien of aangevuld. Na betaling ontvangt u van ons altijd per e-mail een factuur nadat een product of dienst is geleverd.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet zou rechtvaardigen.

2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden zonder recht op eventuele verdere schadevergoeding.

3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons uiterste best om u een vervangend artikel te leveren met zoveel mogelijk identieke eigenschappen. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie

Onder garantie wordt verstaan:
Herstel van optredende defecten of mankementen als gevolg van fabrieksfouten binnen de garantietermijn, of vervanging indien herstel niet mogelijk blijkt. Hierbij inbegrepen is alle arbeid welke nodig is om het product te herstellen of vervangen.

Een koper van een nieuw product heeft recht op twee jaar garantie. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden omdat het om een slijtageproduct gaat. Dit recht vervalt zodra het product is doorverkocht aan een derde. Een koper van een tweedehands product dat oorspronkelijk bij ons werd gekocht kan geen aanspraak maken op onze garantie, maar wel op fabrieksgarantie indien de oorspronkelijke garantietermijn nog niet is verstreken. Indien nodig kunnen en zullen wij hierin bemiddelen.

Het kan zijn dat fabrikanten van sommige producten of onderdelen een eigen, meestal aanvullende, garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n aanvullende fabrieksgarantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij te allen tijde het aanspreekpunt voor de koper die bij ons een nieuw product heeft gekocht.

Opgelet! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

- alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;

- uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

- alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving die een waarheidsgetrouwe weergave is van het betreffende product. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;

- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;

- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

a. ons bezoekadres (klantenservice), waar een klacht kan worden ingediend;

b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;

c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;

e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt en de ander daarmee akkoord gaat.)

Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.

Of:

- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen;

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.

4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u gebruik te maken van de RMA procedure (retour verzoeken) via onze website. Na inloggen op uw account kunt u daarover meer informatie vinden onder 'RMA aanvragen c.q. Retour verzoeken'.

3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.

c. Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en - u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.

d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest.

Artikel 10f. Aanbetaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden in principe nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij aflevering van de bestelling. Uitgezonderd hiervan zijn maatwerkproducten zoals onze DAW systemen en laptops.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende bepalingen”.

Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

April 2021.


Algemene Voorwaarden zakelijke afnemers (B2B)

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Vsystem Pro aangeduid als Verkoper en haar contractspartner als afnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Verkoper. Eventuele algemene inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Verkoper aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Verkoper heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2 Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van Verkoper zijn geen offerte.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Verkoper op haalbaarheid is beoordeeld. Verkoper heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders en op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding vormen.

4.2 Alle door of in opdracht van Verkoper gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Verkoper en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Verkoper te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Verkoper van € 500,-- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

5 Prijzen

5.1 De zaken van Verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Verkoper. De diensten van Verkoper worden verricht tegen de prijs die Verkoper na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2 Voor orders beneden een bepaalde door Verkoper te bepalen nettowaarde wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen uitsluitend voor rekening van de afnemer. Door Verkoper wordt aan verzending per expresse alleen meegewerkt na een tijdig zodanig verzoek van de afnemer.

6 Verzending/aflevering

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van verzending. In geval Verkoper de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Verkoper. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2 De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3 In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Verkoper op te geven opslagplaats, heeft Verkoper het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten, zoals het recht op nakoming en/of schadevergoeding alsmede het recht de door Verkoper gemaakte kosten op de afnemer te verhalen.

7 Leveringstermijnen

7.1 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Verkoper.

7.2 Opgegeven levertermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3 De overeengekomen levertermijnen hebben niet tot strekking dat Verkoper na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Verkoper een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Verkoper. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Verkoper of indien de levertermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8 Zichtzendingen

8.1 De door Verkoper afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Verkoper aan te geven doeleinden, wanneer Verkoper dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

8.2 Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing, met dien verstande dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Verkoper op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan de afnemer afleverde.

9 Betaling

9.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden voorafgaand aan- of uiterlijk bij de feitelijke aflevering van de zaken of terstond na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Verkoper een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Verkoper verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand zal worden gerekend.

9.4 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Verkoper tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Verkoper te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,-- per factuur.

9.5 Niet tijdige betaling geeft Verkoper het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op enige schadevergoeding waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding uit verlies, winstderving en overige gevolgschade.

9.6 Verkoper is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Verkoper te verrichten prestaties, een en ander op een door Verkoper aan te geven wijze.

9.7 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.8 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.9 Verkoper staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

9.10 Verkoper is niet gehouden betaling door middel van cheques, wissels en vreemde valuta te aanvaarden.

10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Verkoper uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daar onder mede begrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en voor verrichte diensten, alsmede vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2 Het staat de afnemer niet vrij zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Verkoper de geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

10.3 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan Verkoper ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Verkoper of aan de door Verkoper aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

10.4 Verkoper verschaft overeenkomstig het bepaalde onder 10.1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Verkoper ten behoeve van andere aanspraken die Verkoper op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft, onverminderd het recht van Verkoper op nakoming en/of schadevergoeding.

10.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Verkoper tot volledige voldoening van al hetgeen Verkoper van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11 Reclames

11.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Verkoper geacht haar verplichtingen conform de overeenkomst correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

11.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht betalingen op te schorten.

11.3 Indien een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, heeft Verkoper het recht te harer keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Verkoper worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4 De afnemer dient in een voorkomend geval Verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.5 Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij desgevraagd voorafgaand aan terugzending met deze terugzending schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden

afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan de afnemer afleverde.

11.6 Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.

11.7 In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Verkoper niet gehouden reclames in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of stuurprogramma's, tenzij de afnemer ten genoegen van Verkoper aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.

12 Garantie

12.1 Verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 Indien de afnemer aan Verkoper een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Verkoper. De afnemer zal alsdan Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

12.4 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

12.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Verkoper garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

12.6 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres.

12.7 Voor zaken met een door andere dan Verkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

12.8 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Verkoper zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of stuurprogramma's, tenzij de afnemer ten genoegen van Verkoper aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals beschreven onder 12.8 sub A tot en met F.

13 Handelsmerk

13.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14 Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2 Onverminderd het vorenstaande is Verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in hoofdstuk 15;

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Verkoper's bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade inclusief maar niet beperkt tot winst- en/of omzetderving, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

I: voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3 Indien Verkoper in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

14.5 De afnemer zal Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Verkoper.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper.

15 Niet-toerekenbare tekortkomingen

15.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Verkoper niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Verkoper niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Verkoper als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

15.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 15.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Verkoper redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

15.3 Verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

15.4 Verkoper heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16 Ontbinding

16.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van

hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Verkoper te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

16.2 In gevallen onder 16.1 genoemd, heeft Verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3 Verkoper is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

16.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Verkoper schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

16.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

16.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Verkoper verrichte prestaties, en heeft Verkoper onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2 De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Tilburg neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Verkoper en afnemer, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

December 2017.